Hansaton Hearing Aids
ติดต่อเรา

ข้อกำหนดการใช้งาน


I. การยอมรับ

เว็บไซต์นี้มี Sonova AG เป็นเจ้าของและผู้ดำเนินงาน หากคุณเข้าถึงและเรียกดูเว็บไซต์นี้ จะถือว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้


II. ข้อสงวนสิทธิ์การรับประกัน

เราได้พยายามอย่างมากและจะพยายามอย่างยิ่งต่อไป ในการมอบข้อมูลที่ถูกต้องแม่นยำและเป็นปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม เราไม่รับประกันหรือรับรองไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยว่า ข้อมูลที่มีอยู่หรือที่อ้างอิงในที่นี้มีความถูกต้องแม่นยำหรือครบถ้วน นอกจากนี้ Sonova จะไม่รับผิดไม่ว่าในลักษณะใดก็ตามสำหรับความเสียหายทางตรง ทางอ้อม โดยบังเอิญ ที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือเชิงลงโทษอันเป็นผลมาจากการใช้ การเข้าถึง หรือการไม่สามารถใช้ข้อมูลนี้ อีกทั้ง Sonova จะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดก็ตามสำหรับข้อผิดพลาดของหรือการละเนื้อหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นในที่นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ข้อกำหนดนี้จะมีผลใช้กับการอ้างอิงใดๆ ถึงผลิตภัณฑ์และบริการที่ Sonova AG มอบให้ ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือข้อผิดพลาดด้านการพิมพ์ Sonova อาจทำการปรับปรุงและ/หรือเปลี่ยนแปลงผลิตภัณฑ์และ/หรือโปรแกรมที่อธิบายไว้ในข้อมูลนี้ได้ทุกเมื่อโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่รับผิดไม่ว่าในทางใดก็ตามสำหรับผลที่อาจตามมาจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ข้อมูลที่ Sonova เผยแพร่ในอินเทอร์เน็ตอาจมีการอ้างอิงหรือการอ้างอิงโยงถึงผลิตภัณฑ์โปรแกรม และบริการของ Sonova ไม่ว่าด้วยภาพประกอบหรือคำอธิบาย ซึ่งไม่มีการประกาศหรือไม่พร้อมใช้งานในประเทศของคุณ ทั้งนี้ การอ้างอิงดังกล่าวมิได้มีนัยว่า Sonova ตั้งใจจะประกาศผลิตภัณฑ์ โปรแกรม หรือบริการนั้นๆ ในประเทศของคุณ สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมได้จากผู้ติดต่อประสานงานทางธุรกิจของ Sonova ในพื้นที่ของคุณ 

คุณมีหน้าที่ที่ต้องใช้ความระมัดระวังในการตรวจสอบให้แน่ใจว่า ข้อมูลใดก็ตามที่คุณเลือกใช้นั้นปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์, Trojan หรือสิ่งอื่นใดที่มีลักษณะที่เป็นอันตราย ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม Sonova จะไม่รับผิดต่อฝ่ายใดก็ตามสำหรับความเสียหายทางตรง, ทางอ้อม, พิเศษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่องอื่นๆ อันเนื่องมาจากการใช้เว็บไซต์นี้ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียโปรแกรมหรือข้อมูลอื่นๆ บนระบบจัดการข้อมูลของคุณหรือระบบอื่น ถึงแม้ว่าเราจะได้รับคำแนะนำอย่างชัดเจนถึงความเป็นไปได้ในการเกิดความเสียหายดังกล่าว


III. ลิงก์

เนื้อหาของบุคคลที่สามอาจปรากฏบนหรือเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ Sonova ไม่รับผิดชอบและไม่รับผิดสำหรับเนื้อหาใดๆ ก็ตามของบุคคลที่สาม  นอกจากนี้ เว็บไซต์นี้อาจมีลิงก์หรือการอ้างอิงถึงเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ Sonova อย่างไรก็ตาม Sonova จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ดังกล่าวและจะไม่รับผิดต่อความเสียหายหรือการบาดเจ็บใดๆ อันเนื่องมาจากการที่ผู้ใช้เข้าถึงเว็บไซต์ดังนั้นๆ ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้เว็บไซต์ของเราเท่านั้น


IV. ลิขสิทธิ์

เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์ Sonova นี้อยู่ภายใต้ลิขสิทธิ์และสงวนสิทธิ์ทั้งหมด คุณสามารถเรียกดูเว็บไซต์ได้อย่างอิสระ แต่คุณสามารถเข้าถึง ดาวน์โหลด หรือใช้ข้อมูลจากเว็บไซต์นี้ รวมถึงข้อความ รูปภาพ เสียง และวิดีโอใดๆ ("ข้อมูล") เพื่อประโยชน์ของคุณเองที่ไม่ใช่ในเชิงพาณิชย์ คุณไม่สามารถแจกจ่าย แก้ไข ส่งต่อ ใช้ซ้ำ โพสต์ซ้ำ หรือใช้ข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sonova AG คุณต้องเก็บรักษาและทำสำเนาประกาศลิขสิทธิ์หรือประกาศกรรมสิทธิ์อื่นๆ ทั้งหมดในข้อมูลใดก็ตามที่คุณดาวน์โหลด

คุณควรถือว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณเห็นหรืออ่านบนเว็บไซต์นี้มีลิขสิทธิ์เว้นแต่ระบุไว้เป็นอื่น และไม่สามารถนำไปใช้ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก Sonova AG เว้นแต่ในกรณีที่ระบุไว้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้หรือในข้อความบนเว็บไซต์นี้


V. เครื่องหมายการค้า

คุณควรถือว่าชื่อผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะปรากฏเป็นตัวพิมพ์ใหญ่ ตัวเอียง หรือมีสัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าหรือไม่ก็ตาม ล้วนเป็นเครื่องหมายการค้าของ Sonova AG หรือฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่การอนุญาตหรือการให้สิทธิ์ในเครื่องหมายการค้าดังกล่าวใดๆ แก่คุณ


VI. การแก้ไข

Sonova AG อาจแก้ไขข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ได้ทุกเมื่อโดยการปรับปรุงโพสต์นี้ คุณมีภาระผูกพันตามการแก้ไขดังกล่าวใดๆ และควรเยี่ยมชมหน้านี้เป็นครั้งคราวเพื่อทบทวนข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับปัจจุบันที่มีผลผูกมัดคุณอยู่