راهنمای کاربرراهنمای کاربر و اطلاعات


Filename
HT_UserGuide_soundFS-R312_92x125_FA_029-6830-29_V1.00.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
HT_UserGuide_AQ-beat-FS-R_92x125_FA_029-6831-29_V1.00.pdf
Size
6 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
HT_UserGuide_AQsound-FS-R-RT_92x125_EN_029-6718-02_V1.00.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
HT_UserGuide_AQ-sound-FS-S_92x125_EN_029-6726-02.pdf
Size
657 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
aq_sound_st_r_rt_user_guide.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
sound_st_r_312_user_guide.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
aq_beat_st-r.pdf
Size
5 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
HT_UserGuide_Jazz-ST-ITE_029-6680-02_EN.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
sound_xc_pro_r312_user_guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
aq_sound_xc_pro_rt_r_user_Guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
jam_xc_pro_r312_m_bte_user_guide.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
aq_jam_xc_pro_r_user_guide.PDF
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
jazz_xc_pro_ite_user_guide.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
sound_xc_r312_user_guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
aq_sound_xc_r_user_guide.PDF
Size
3 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
aq_jam_xc_r_user_guide.PDF
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
sound_shd_ric_user_guide.pdf
Size
685 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
jam_shd_user_guide.pdf
Size
326 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
aq_jam_shd_rs_bte_user_guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
jam_shd_ite_user_guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
warnings_and_safety_instructions.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
sound_shd_stream_user_guide.pdf
Size
996 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
safety_instruction_shd.pdf
Size
999 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
HAN_User_Guide_Hansaton_beatST-UP_92x125_EN_V1.0_029-6519-02.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
beat_sp_675_13_bte_user_guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
beat_shd_user_guide.pdf
Size
776 KB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
sicherheitshinweise.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
HT_UserGuide_soundSHD-RIC-MDR_92x125_EN_029-6734-02.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Download

Filename
HT_UserGuide_jam-SHD-ITE-MDR_EN_029-6737-02.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
Download

Filename
HT_UserGuide_beat-SHD-BTE-MDR_92x125_EN_029-6736-02.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
Download

Filename
flow_plus_ric_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
flow_plus_bte_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
flow_plus_ite_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
tv_connector_gd_1.1.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
user_guide_tv_connector.PDF
Size
2 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
remote_control_user_guide.PDF
Size
2 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
partner_mic_user_guide.PDF
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
utv3_user_guide.pdf
Size
3 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
udirect3_user_guide.pdf
Size
9 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
ustream_user_guide.pdf
Size
4 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
umic_quick_start_guide.pdf
Size
1 MB
Format
application/pdf
دانلود

Filename
remote_control_2_user_guide.pdf
Size
2 MB
Format
application/pdf
دانلود


 

با حس شنوایی آشنا شوید

گوش های ما ارگان حسی پیچیده ای هستند. خوب شنیدن به مغز شما کمک می کند تا همواره فعال باشد.

با ما تماس بگیرید

ما مشتاق شنیدن حرفهایتان هستیم.

سمعک

جدیدترین سمعک های ما را بررسی کنید تا ببینید کدام یک برای شما مناسب است.


نشان کلمه و لوگوهای ®Bluetooth، نشان های تجاری ثبت شده متعلق به شرکت .Bluetooth SIG,
Inc هستند. Apple ،iPhone ،iOS و App Store نشان های تجاری .Apple Inc هستند. Android™،Google Play، و لوگوی Google Play نشان تجاری .Google Inc می باشند.